سیاره دوقلوی زمین کشف شد
ستاره شناسان آمریکایی و انگلیسی در اطراف ستاره ای که احتمالا یک میلیون برابر ضعیف تر از خورشید است سیاره بسیار کوچکی که می تواند دوقلوی زمین باشد را کشف کردند.

به گزارش مهر، ستاره شناسان دانشگاه منچستر انگلیس و نوتردام آمریکا با استفاده از تلسکوپ جدید MOA-II واقع در رصدخانه Mount John نیوزلند موفق شدند در نزدیکی ستاره ای که تفاوتهای کمی با خورشید دارد سیاره ای را کشف کنند که کوچکترین سیاره ای است که تاکنون در اطراف یک ستاره معمولی شناسایی شده است.

این سیاره حتی از سیاراتی که در اطراف ستاره های نوترونی نیز می چرخند کوچکتر است. این سیاره که با شناسه MOA-2007-BGL-192Lb نامگذاری شده و در اطراف ستاره MOA-2007-BLG-192L می چرخد از نظر اندازه و ماهیت، دوقلوی زمین است.

ستاره این سیاره که می تواند یک کوتوله سرخ و یا یک کوتوله قهوه ای باشد نور کمی تولید کرده و بنابراین گرمای کمی به این سیاره تابش می کند. در حقیقت نور این ستاره در حدود 30 هزار و حتی یک میلیون برابر ضعیف تر از نور خورشید است.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، این سیاره در منطقه فرضی "کمربند سبز" که احتمال حیات در آن وجود دارد واقع شده است و فاصله آن از زمین برابر با فاصله تقریبی سیاره زهره تا خورشید است.

با توجه به اینکه گرمایی که این سیاره از ستاره خود دریافت می کند ناچیز است دانشمندان فرض کرده اند که این سیاره بقیه گرمای مورد نیاز خود را از هسته گرمایی داخلی خود تامین می کند که ابعاد آن در حدود سه برابر ابعاد هسته زمین است.

به این ترتیب ستاره شناسان احتمال می دهند که به دلیل وجود این گرمای درونی، در این سیاره می تواند اقیانوسهای محتوی آب مایع نیز وجود داشته باشد. محیط این سیاره شباهت بسیاری به خرده سیاره پلوتون دارد.